OPGELET: Gratis verzending vanaf €280 ex btw

Vor 14:00 Uhr bestellt, am nächsten Arbeitstag geliefert
N°1 Ausbildung
40 Jahre Erfahrung
Sichere Online-Zahlung
9.5/10
 
 

Allgemeine Bedingungen und Konditionen

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) waaronder we elk van onze producten (genaamd “Product/Producten”) die op onze website www.hanapluscosmetics.com vermeld staan aan u leveren. Gelieve deze Algemene Voorwaarden grondig te lezen vooraleer Producten via de website te bestellen. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Håna+ Cosmetics moet de Klant deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijke aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Voor eventuele klachten met betrekking tot een online transactie of meer informatie over de mogelijkheden om geschillen buitengerechtelijk te regelen, kan u terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr/

Artikel 1 - Angaben zum Unternehmen

Håna+ Cosmetics BV Savanh – Håna+ Cosmetics Ganzendries 16 1820 Perk Telefoonnummer: +32(0)468322230 (maandag-donderdag: 9u-17u; vrijdag: 9u-15u) E-mailadres: info@hanapluscosmetics.com BTW N°: BE 0541.587.523 RPR: 541.587.523

Artikel 2 - Definitionen

In diesen Bedingungen gelten die folgenden Definitionen:
  1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt; Hierna Håna+ Cosmetics genoemd
  2. Der Kunde: Jeder Kunde (eine natürliche Person), der eine selbstständige Tätigkeit ausübt, oder jeder Kunde (eine juristische Person) und jeder andere Kunde (eine Organisation ohne Rechtspersönlichkeit). Das Unternehmen unterhält eine B2B-Beziehung mit diesem Kunden.
  3. Der Vertrag: der zwischen dem Unternehmen und dem Kunden geschlossene Fernabsatzvertrag über den Kauf von Waren über die Website. Der Vertrag unterliegt den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.
  4. Produkte: alle Waren, die auf der Website zum Kauf angeboten werden.
  5. Website: die Website des Unternehmens: www.hanapluscosmetics.com

Artikel 3: Anwendungsbereich

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsbeziehungen (einschließlich Angebote, Offerten, Bestellscheine und Verträge) zwischen Håna+ Cosmetics und dem Kunden. Die Annahme des Angebots (ausdrücklich oder stillschweigend durch Zahlung) setzt die Annahme dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen voraus.

Artikel 4: Einseitige Änderung oder Ergänzung

Bepalingen of voorwaarden die van deze voorwaarden afwijken of die deze voorwaarden wijzigen of aanvullen, zijn voor Håna+ Cosmetics slechts bindend indien Håna+ Cosmetics uitdrukkelijk en schriftelijk met deze bedingen instemt. Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt het contract niettemin tot stand. Beide algemene voorwaarden maken deel uit van het contract, met uitzondering van de onverenigbare bedingen, tenzij Håna+ Cosmetics uitdrukkelijk en schriftelijk met deze onverenigbare bedingen heeft ingestemd. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of van de rest van de bepalingen en clausules.

Artikel 5: Abschluss und Dauer

De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant de algemene voorwaarden heeft aanvaard en onder opschortende voorwaarde van beschikbaarheid van het Product. De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

Artikel 6: Preisgestaltung und Kostenberechnung

De prijzen die van toepassing zijn op de diensten, zijn deze die op de Website vermeld staan op het tijdstip van de bestelling. De prijzen worden bepaald per opdracht en zijn uitgedrukt in euro en exclusief btw. De prijzen vermeld op de Website of in de offerte zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn beschikbaar voor de Klant via de pagina ‘Zahlung und Lieferung‘. Alvorens een bestelling definitief geplaatst wordt, zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de klant bij de afrekening. Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal Håna+ Cosmetics schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra Håna+ Cosmetics kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft in voorkomend geval de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in artikel 8. Als Håna+ Cosmetics er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als Håna+ Cosmetics geen antwoord van de Klant ontvangt binnen een termijn van 7 dagen, behandelt Håna+ Cosmetics de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.

Artikel 7. Lieferung

Håna+ Cosmetics verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van maximum 7 dagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen Håna+ Cosmetics en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt. Indien de Håna+ Cosmetics niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt Håna+ Cosmetics zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal Håna+ Cosmetics dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als Håna+ Cosmetics de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren. De Klant ontvangt een bevestiging via mail zodra de bestelling Håna+ Cosmetics verlaat. Håna+ Cosmetics zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan Håna+ Cosmetics heeft opgegeven tijdens het aankoopproces. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling. Håna+ Cosmetics behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, zoals maar niet beperkt tot de situatie waarin een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal Håna+ Cosmetics de Klant schriftelijk op de hoogte brengen. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij Håna+ Cosmetics onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal Håna+ Cosmetics de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten. Tenzij anders overeengekomen worden geleverde en geaccepteerde Producten niet teruggenomen. Håna+ Cosmetics heeft het recht vrachtkosten van retourzendingen aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 8. Annulering

De Klant kan de bestelling annuleren tot uiterlijk 1d na de plaatsing van de bestelling. Bij annulatie worden eventueel betaalde voorschotten terugbetaald, behalve een forfaitair bedrag van 25 EUR voor de administratie. De Klant kan de bestelling annuleren door verzending van een e-mail naar info@hanapluscosmetics.com. Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering en zal Håna+ Cosmetics de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen. Na ontvangst van een bevestiging dat de Producten Håna+ Cosmetics hebben verlaten, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren. Kosten die reeds door de Onderneming werden gemaakt voor de annulering, dienen door de Klant op eerste verzoek te worden vergoed.

Artikel 9. Overmacht en wanprestatie

Håna+ Cosmetics is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst indien dit te wijten is aan overmacht. De klant kan in geval van overmacht aldus geen schadevergoeding eisen wegens wanprestatie. Onder overmacht wordt verstaan: ieder voorval dat buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen om voorkomt zoals maar niet beperkt tot ziekte, een overlijden en extreme en onvoorziene weersomstandigheden, natuurfenomenen of oorlogen. In geval van een situatie van tijdelijke overmacht brengt Håna+ Cosmetics de Klant hiervan op de hoogte en zullen de verplichtingen van Håna+ Cosmetics krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van overmacht. Wanneer de situatie van overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal Håna+ Cosmetics een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van overmacht voorbij is. In geval van een situatie van blijvende overmacht brengt Håna+ Cosmetics de Klant hiervan op de hoogte. In voorkomend geval is Håna+ Cosmetics bevrijd van haar prestaties De Klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door Håna+ Cosmetics op een normale manier kunnen worden geleverd en geïnstalleerd op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. De Klant dient aldus onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan, is de Klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van Håna+ Cosmetics te vergoeden. Håna+ Cosmetics gaat een inspanningsverbintenis aan en is niet gehouden ten opzichte van de Klant tot enige vergoeding voor schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de door haar of haar hulppersonen geleverde diensten of verkochte goederen, behalve in geval van opzet. Håna+ Cosmetics is geenszins aansprakelijk ten opzichte van een Klant voor een zware fout van haarzelf of haar hulppersonen. In geen geval kan Håna+ Cosmetics worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Klant als aan derden. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal de aansprakelijkheid van Håna+ Cosmetics voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Goederen blijven de eigendom van Håna+ Cosmetics tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Håna+ Cosmetics behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen indien de Producten in waarde zijn gedaald door verwerking, gebruik, verbruik of doordat zij in andere zaken werden opgenomen voordat de Klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien goederen door Håna+ Cosmetics worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de Klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.

Artikel 11. Klachten en garantie

De Klant dient de geleverde goederen en diensten onmiddellijk na te kijken. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard, tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de 3 dagen. Voor details over de toepasselijke voorwaarden van Producten met fabrieksgarantie dient de Klant de garantie van de fabrikant te raadplegen die bij de Producten werd verstrekt. Eventuele gebreken moeten door de Klant zo snel mogelijk en ten laatste 3 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan Håna+ Cosmetics worden gemeld. Na deze termijn staat Håna+ Cosmetics t.a.v. de Klant enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover Håna+ Cosmetics de gebreken kende of behoorde te kennen. De Klant verwittigt Håna+ Cosmetics in dit geval uiterlijk binnen de 2 kalenderdagen na kennisname van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met Håna+ Cosmetics via info@hanapluscosmetics.com of via ‘Contacteer ons‘ pagina. Tijdig ingediende klachten worden in principe binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst behandeld. Indien de behandeling van een klacht echter een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de Klant hiervan door Håna+ Cosmetics op de hoogte gebracht binnen de termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht.

Artikel 12. Bevoegdheids- en rechtskeuzebedingen

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil over de toepassing van deze voorwaarden en de uitvoering van de dienst zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van Brussel.

Artikel 13. Betalingstermijnen & -modaliteiten

De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling, voor de verschillende betalingsmogelijkheden kan je onze pagina ‘Zahlung und Lieferung‘ consulteren. Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal Håna+ Cosmetics de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als Håna+ Cosmetics niet de volledige betaling ontvangt binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling, heeft Håna+ Cosmetics het recht om de bestelling te annuleren. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Håna+ Cosmetics het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 14. Opleidingen

Door inschrijving voor een training aanvaardt de Klant het bijhorend trainingsreglement. Door het plaatsen van een reservering voor een “Basisopleiding Nagelstyliste” verbindt de Klant zich ertoe het volledige bedrag op voorhand te betalen. Het inschrijvingsgeld voor workshops moet vooraf volledig betaald worden. Inschrijvingen voor een workshop zijn pas definitief na ontvangst van het integrale inschrijvingsgeld. Behoudens in geval van annulering vanwege Håna+ Cosmetics, worden reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald indien de Klant niet zou deelnemen aan de opleiding. Als de Klant zich inschrijft voor een training, aanvaardt hij automatisch alle clausules van het trainingsreglement. Door een plaats te reserveren voor een opleiding, verbindt de Klant zich ertoe het inschrijvingsgeld voor opleidingen volledig te betalen.  Inschrijvingen voor een opleiding zijn pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld. Annuleren voor een opleiding kan 7 dagen, voorafgaand van de effectieve datum, van de opleiding. Indien opleidingen later worden geannuleerd dan ontvangt de Klant geen terugbetaling. Indien Håna+ Cosmetics de data van de opleiding zou wijzigen, zal de bestelling van de Klant automatisch van toepassing zijn op deze nieuwe data, zonder enige terugbetaling. Alleen als Håna+ Cosmetics een training volledig annuleert, heeft de klant recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor de opleiding.

Artikel 15: Eigendomsrechten

Niets uit de handleidingen, brochures, website, folders of nieuwsbrieven mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Håna+ Cosmetics.

Artikel 16: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Håna+ Cosmetics respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en of marketingdoeleinden. De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Håna+ Cosmetics, Peter Benoitpein 15 E/F – 1120 Brussel, info@hanapluscosmetics.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van uw gegevens voor direct marketing: de Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruiken van de Klant zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Håna+ Cosmetics. Håna+ Cosmetics behandelt de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Håna+ Cosmetics heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant. Håna+ Cosmetics houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien de Klant vragen heeft over deze privacy statement, dan kan de Klant ons contacteren op info@hanapluscosmetics.com.

Artikel 17: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de Klant zijn computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van een computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. De Klant kan dit doen via de instellingen van zijn browser (via de helpfunctie). Hierbij dient wel rekening gehouden te worden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de Klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van de website van Håna+ Cosmetics, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies.